Výfuky – katalyzátory

Katalyzátory

Katalyzátory jsou z chemického hlediska látky, které ovlivňují průběh chemické reakce, aniž se jí zúčastňují. V souvislosti s automobily hovoříme o zařízeních, kterými se vybavují výfukové systémy vozidel, aby na výfukovém potrubí vychytávaly škodliviny, které vznikají při nedokonalém spalování uhlovodíkových paliv ve spalovacích motorech a které by jinak byly v podobě výfukových plynů emitovány do ovzduší. Tato zařízení se správně jmenují katalytické čističe.

Katalyzátorem je v tomto případě vrstva vzácných kovů (nejčastěji směs platiny a rhodia), které svou přítomností dávají vzniknout reakci těchto toxických látek s kyslíkem. Výsledkem této reakce jsou netoxické plyny.

Nejčastějšími škodlivinami takto vznikajícími je oxid uhelnatý – CO, oxidy dusíku – NOX, uhlovodíky – HC, pevné částice – DPM, oxid siřičitý – SO2. Na jejichž množství má vliv celá řada faktorů – způsob jejich vzniku, režim chodu motoru, technický stav motoru, čistota paliva, technická opatření před motorem, v motoru a za motorem. Tyto faktory lze více či méně ovlivnit a jejich kombinací dosáhnout co nejnižších emisí škodlivých látek do ovzduší.

Typy katalyzátorů

Katalyzátory se vyrábějí v různých technických provedeních, která se od sebe liší zejména životností a odolností, kvalitou čištění a zpětných tlakem.
Nejjednodušší jsou katalyzátory sypané neboli peletové, které se dnes již téměř nepožívají. Katalyzátory s keramickým substrátem se dosud používají především pro nenáročné aplikace a tam, kde není katalyzátor vystaven vysokému namáhání. Technicky nejvyspělejší jsou katalyzátory s ocelovým nosičem tvaru dvojité „S“, které vykazují nejmenší odpor toku výfukových plynů. Díky vysoké mechanické a tepelné odolnosti jsou vhodné i pro náročné průmyslové aplikace.

Naše nabídka

V naší nabídce máme katalyzátory značek Polmostrow, Bosal, Ebersprächer, Ernst, Walker, Asmet, LRT aj.

Copyright 2018 Voton trade, s.r.o.